Podmienky používania
webovej stránky headformers.com
a ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť headformers s. r. o., sídlom: Horný Šianec 236/15, Trenčín 911 01, IČO: 54 200 903 ako prevádzkovateľ (ďalej len „„prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „,GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. COOKIES
Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok.

Samotné cookies nepredstavujú pre počítače žiadnu hrozbu. Súbory cookies sú však dôležité v súvislosti s otázkou ochrany súkromia, pretože webová stránka používa súbory cookies na ukladanie všetkých informácií, ktoré sa o návštevníkovi dozvie, a tak môže postupne zistiť záujmy konkrétneho používateľa. Cookies však v žiadnom prípade nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka.

Informácie získané z cookies sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov a podobne. Tieto informácie však možno získať aj bez cookies a preto by sa ich použitie nemalo považovať za zvlášť nebezpečné.

KDE COOKIES POUŽÍVAME?
Na webovej stránke headformers.com

PREČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
Súhrnne možno povedať, že súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú prehliadanie webu.

Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok.

Samotné cookies nepredstavujú pre počítače žiadnu hrozbu. Súbory cookies sú však dôležité v súvislosti s otázkou ochrany súkromia, pretože webová stránka používa súbory cookies na ukladanie všetkých informácií, ktoré sa o návštevníkovi dozvie, a tak môže postupne zistiť záujmy konkrétneho používateľa. Cookies však v žiadnom prípade nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka.

Informácie získané z cookies sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov a podobne. Tieto informácie však možno získať aj bez cookies a preto by sa ich použitie nemalo považovať za zvlášť nebezpečné.

KDE COOKIES POUŽÍVAME?
Na webovej stránke headformers.com.

PREČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
Súhrnne možno povedať, že súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú prehliadanie webu.

TECHNICKÉ COOKIES
Ak by váš prehliadač nepoužíval súbory cookies, webová stránka by nefungovala správne. Napríklad stránka si nebude pamätať údaje, ktoré ste zadali, a museli by ste ich zadávať zakaždým znova.

COOKIES TRETÍCH STRÁN
Na poskytovanie určitých služieb používame partnerov. Títo partneri tiež používajú cookies. Tieto súbory cookies spravujú tretie strany a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Takéto cookies tretích strán sú zvyčajne zo systémov, ktoré poskytujú reklamu alebo analyzujú návštevnosť. Na našich webových stránkach používame na zacielenie reklamného obsahu anonymné identifikátory a súbory cookies tretích strán.

ANALYTICKÉ COOKIES
Analytické súbory cookies nám pomáhajú neustále zlepšovať naše webové stránky sledovaním štatistík, ako sú napr. celková návštevnosť webových stránok alebo počet kliknutí na konkrétne tlačidlo, atď. Ako analytické nástroje používame služby Google Analytics, Google AD Sense, Google Tag manager, Hotjar.

MARKETINGOVÉ COOKIES
Cookies vám nemôžu posielať žiadne e-maily. Ich úlohou je zobrazovať webové stránky podľa vašich preferencií a zabezpečiť, aby ste neboli zaťažovaní niečím, čo vás nezaujíma. Používame nástroje od spoločnosti Facebook, Google.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES
Používaním webovej stránky Headformers potvrdzujete, že súhlasíte s používaním cookies. Používanie súborov cookies môžete obmedziť, alebo zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIES
Cookies sú povolené prehliadačom a môžete ich spravovať vy sami. Existuje niekoľko možností:
– Môžete zablokovať (= zakázať) cookies. Ak tak urobíte, niektoré webové stránky sa nemusia zobraziť správne a niektoré funkčné časti nemusia fungovať tak, ako ste zvyknutí.
– Môžete spravovať, alebo mazať cookies, ale v takom prípade nemusia niektoré časti webovej stránky fungovať správne.

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES V RÔZNYCH PREHLIADAČOCH?
Tu nájdete informácie o nastavení konkrétneho prehliadača:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari
Užitočné odkazy:
Viac informácii o cookies Google, YouTube
Viac informácii o cookies LinkedIn
Viac informácii o cookies FacebookPODMIENKY UKLADANIA A SPRACÚVANIA COOKIES SÚ NASLEDOVNÉ:
– Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

– V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam headformers.com (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

– Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

– Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

– V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok headformers.com, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

3. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY
Webstránka headformers.com používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

4. KONTAKTOVANIE UŽÍVATEĽA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI
Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok headformers.com môže kontaktovať prevádzkovateľa
a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

– Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
3. telefónne číslo [nevyhnutné]
4. spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.

– ÚČEL

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

– TRVANIE SPRACÚVANIA

Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

– SPRÁVNOSŤ

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

5. PLNENIE ZMLUVY
Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami takéhoto spracúvania sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účel plnenia zmluvy sú spracúvané v rozsahu, v akom boli prevádzkovateľovi poskytnuté za účelom plnenia zmluvy (tj. najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia).

6. ZVUKOVÉ A AUDIOVIZUÁLNE ZÁZNAMY
Za účelom zverejňovania zvukových nahrávok, audiovizuálnych záznamov a obrazových záznamov z našich školení o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vašej podoby len s Vašim súhlasom. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na školenie, prípadne pred začiatkom školenia, pričom takéto osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne kratšie, ak tento súhlas v priebehu uvedených troch rokov odvoláte, alebo upravíte niektoré s Vašich práv uvedených nižšie. Účelom takéhoto spracúvania je prezentovanie a marketing našej spoločnosti.

7. ZÁUJEMCOVIA O PRÁCU V NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť nám zaslať Váš životopis (CV), na základe ktorého môžete byť vybraný a zamestnaný v našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise spracúvať potrebujeme tiež Váš súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu, bohužiaľ, nebude z našej strany možné Vami zaslaný životopis prezerať, na základe čoho o Vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti ani nebudeme vedieť. V súvislosti so zaslaným životopisom o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu Vami uvedených údajov v tomto životopise, pričom ide najmä o: meno, priezvisko, tel. č. a e-mailová adresa. Osobné údaje za účelom vyhodnocovania životopisov uchovávame po dobu 1 roka.

8. NEWSLETTER
Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok headformers.com môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielania správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

– Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účel zasielania newsletteru užívateľovi, ktorý nie je zákazníkom prevádzkovateľa je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých takýmto užívateľom (e-mailovej adresy).

– V prípade, že je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa, tejto zasielame priame marketingové správy týkajúce sa služieb, ktoré sú podobné službám, ktoré si u nás takýto zákazník už objednal, pričom právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov existujúcich zákazníkov je náš oprávnený záujem, nakoľko dôvodne predpokladáme, že sú naše ponuky pre týchto zákazníkov zaujímavé a relevantné. Zákazník má samozrejme možnosť kedykoľvek zasielanie takýchto správ bezplatne odmietnuť, a to buď prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v správe, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu info@headformers.com alebo telefonicky +421 918 887 657.

– TRVANIE SÚHLASU

Súhlas užívateľa podľa vyššie uvedeného nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

- TRVANIE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ktorých právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, trvá po dobu dvoch rokov odo dňa vykonania poslednej objednávky zákazníkom alebo do doby odmietnutia zasielania takýchto správ, resp. to doby namietnutia spracúvania osobných údajov na tento účel.

– ÚČEL

Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku) alebo zasielania newsletteru s ponukami podobného tovaru a službami tým, ktoré si u nás už užívateľ objednal, a to zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

– ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania newsletterov, tieto spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

– SPRÁVNOSŤ

Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ môže užívateľa požiadať o kontrolu alebo aktualizáciu ním poskytnutých osobných údajov za účelom zabezpečenia ich správnosti.

– PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa. V súvislosti so zasielaním newslettrov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do krajiny mimo EÚ, konkrétne do Spojených štátov amerických (USA). V prípade, že sú osobné údaje sprístupňované osobám mimo EÚ, prevádzkovateľ dbá na to, aby boli príjemcovia certifikovaný tzv. certifikátom „,PrivacyShield“.

9. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície tzv. dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba si môžete u našej spoločnosti uplatniť najmä tieto práva:

– právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Spoločnosť potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Spoločnosť účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

– právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Spoločnosť nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

– právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 6,
4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti,
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

– Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Spoločnosť nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov.

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

– Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Spoločnosti, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

– Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe: 
5. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Spoločnosti,
6. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
7. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu b) tohto odseku, jej osobné údaje Spoločnosť nemôže ďalej spracúvať.

Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať rozhodnutie Spoločnosti, ktoré má právne účinky dotýkajúce sa dotknutej osoby, alebo ju významne ovplyvňujú, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to neautomatizovaným spôsobom, t.z. rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak je automatizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak dotknutá osoba na automatizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.

– právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

– právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Prevádzkovateľ nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada. 

- právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

6. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
7. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
8. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
9. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
10. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
11. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

– Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

6. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
7. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
8. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
9. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov.

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

– Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

– Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

– Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

K Vami poskytnutým osobným údajom môžu mať okrem prevádzkovateľa prístup aj tretie strany. Tretími stranami možno rozumieť poskytovateľov účtovných služieb, poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov služieb spojených so zasielaním newslettrov, spoločnostiam poskytujúcim služby cookies, ako aj osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb spojených s marketingom.

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


Individuálne programy
Športovec
ZákladnýPolročnýCeloročný
Tréner
ZákladnýPolročnýCeloročný
Programy pre tímy
Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
Programy pre kluby a zväzy
Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
Úvodná konzultácia zdarma
AI mentor Luka Konzultuj zdarma